สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปี 2563

คำแนะนำเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขั้นตอนการรับรองการลงลายมือชื่อของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองโดยชอบธรรมต่อหน้านายอำเภอ/เขต

ขอความอนุเคราะห์ลงนามรับรองการลงลายมือชื่อของบิดา/มารดา/ผู้ปกครองโดยชอบธรรม และลงนามในฐานะพยานในสัญญาการเป็นนักศึกษาฯ

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (หน้า 1 – 3)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (หน้า 4)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (หน้า 5)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (หน้า 6 – 8)

ตัวอย่างการเขียนสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (หน้า 9)

ตัวอย่างการเขียนกรอกสัญญากรณีต่าง ๆ ประจำปี 2563