ตารางเรียนนักศึกษาชั้นปีที่ 1/2563

ปฏิทินการศึกษาคณะฯ ประจำปีการศึกษา 2563

 

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาเพื่อปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต และปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ พ.ศ. 2563

http://www.eqd.cmu.ac.th/Curr/doc/rule_cmu/rule/pha&science-education%20rule%2063.pdf

 

แนวปฏิบัติในการถอนกระบวนวิชาโดยได้รับอักษรลำดับขั้น W

https://www1.reg.cmu.ac.th/registrationoffice/filesdownload/W-GuidelinesStudent.pdf

 

การโอนหน่วยกิต / เทียบโอนหน่วยกิต / เทียบโอนผลการเรียนนอกระบบฯ (สำหรับระดับปริญญาตรี)

https://www3.reg.cmu.ac.th/reg-transfer/