บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัตินักศึกษาใหม่

ขั้นตอนเกี่ยวกับการทำสัญญาการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์

ข้อมูลที่นักศึกษาต้องทราบเกี่ยวกับงานทะเบียนการศึกษา

ข้อมูลหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
พ.ศ.2563 ของนักศึกษา

  • Phone: 053-944342-3
  • Fax. : 053-944390
  • ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200