Unfortunately your browser isn't supported by MRBS. You will need to upgrade to a more recent version, or else use another browser.

9 - 15 สิงหาคม 2021

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
ส.ค. 9 ส.ค. 10 ส.ค. 11 ส.ค. 12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15
ส.ค. 9 ส.ค. 10 ส.ค. 11 ส.ค. 12 ส.ค. 13 ส.ค. 14 ส.ค. 15
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
Counselling10
Counselling10
Online 11
464311
464301
464311
สอนออนไลน์
ทดสอบนำเสนอ cmu km day
464503 psychiatric clinic
Online 11
Online 21
สอน ยาสอดจากพรอพอลิส's
ประชุมวิชาการ ศคภท ม.รังสิต
สอน Online
ทดสอบนำเสนอ cmu km day
บันทึกวีดีโอโปแกรมจองรถ
Online 21
Online 31
466141
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถาบันฯ​
ประชุมคณะกรรมการประเมินสถาบันฯ​
464547
464443 นิติเภสัชกรรม
Online 31
Online 45
บันทึกบรรยาย
บีนทึกบรรยาย
Online 45
กระถินณรงค์ 02-00264
กระถินณรงค์ 02-00264
คอมพิวเตอร์0
462587
462588
462588
461703
คอมพิวเตอร์0
ปฏิบัติการ ชั้น542
ปฏิบัติการ ชั้น542
ผักหวาน 30830
ผักหวาน 30830
ผักเสี้ยว 21224
ผักเสี้ยว 21224
ผักแว่น 40136
ผักแว่น 40136
พวงคราม25
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
งดใช้บริการ
พวงคราม25
พวงชมพู10
พวงชมพู10
พุดซ้อน 120
464341
464341
464301
462588
464510
464503
พุดซ้อน 120
พุดซ้อน 220
462587
นำเสนอป.โท อ.กนกวรรณ
พุดซ้อน 220
พุดซ้อน 320
ศูนย์ BE
สำหรับกระบวนวิชาพรีทักษะ 464503 acute
พุดซ้อน 320
พุดตาน24
ศูนย์ BE
461702
461712
461703
ศูนย์ BE
พุดตาน24
พุทธชาด56
พุทธชาด56
พุทธรักษา40
พุทธรักษา40
สสี78
สสี78
ห้องสมุด 11
ห้องสมุด 11
ห้องสมุด 22
ห้องสมุด 22
ห้องสมุด 33
ห้องสมุด 33
เฟื่องฟ้า 19
เฟื่องฟ้า 19
เฟื่องฟ้า 28
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมเครือข่ายวิจัยและบริการวิชาการ
เฟื่องฟ้า 28
เฟื่องฟ้า 37
เฟื่องฟ้า 37