Unfortunately your browser isn't supported by MRBS. You will need to upgrade to a more recent version, or else use another browser.

18 - 24 มกราคม 2021

จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
ม.ค. 18 ม.ค. 19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค. 23 ม.ค. 24
ม.ค. 18 ม.ค. 19 ม.ค. 20 ม.ค. 21 ม.ค. 22 ม.ค. 23 ม.ค. 24
จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส. อา.
Counselling10
464506 (oncology)
IMMF713
464545
Counselling10
Online 11
463557
465120
463505
Online 11
Online 21
Online 21
Online 31
บันทึกการสอน
Online
465120 online
บันทึกการสอน
Online 31
Online 45
บันทึกการสอน
บริการวิชาการ
บันทึกวิดิโอ
Online 45
กระถินณรงค์ 02-00264
463252
463201
465120
465120
กระถินณรงค์ 02-00264
คอมพิวเตอร์0
462587
462588
462587
463513
462587 Sec2
คอมพิวเตอร์0
ปฏิบัติการ ชั้น542
461714
Lab 464414
464583
Lab 464403 s.001
Lab 464403 s.001
สอบผู้ป่วย case ผู้ป่วยจำลองทักษะบริบาลร้านยา 464506
ปฏิบัติการ ชั้น542
ผักหวาน 30830
463512
463543
463354
463557
463354
463559
463354
463354
461527
ผักหวาน 30830
ผักเสี้ยว 21224
463592 make up
463592
464502
464505
464502
464445
ผักเสี้ยว 21224
ผักแว่น 40136
464312
464302
464302
463332
464442
463342
463354
463342
463332
ผักแว่น 40136
พวงคราม25
461571 s.001
464502
464583
464481
464502
464443
พวงคราม25
พวงชมพู10
463507
464506_HIV
พวงชมพู10
พุดซ้อน 120
463582
464500
461571 s.001
464506_HIV
461571 s.001
461471
463331
464481
463332 s.002
463513
461472
463331
463543
พุดซ้อน 120
พุดซ้อน 220
463582
461526
464506 Warfarin อ. กนกพร
อ.ดรุณีสอน
นัดนักศึกษาคุยทักษะร้านยา
พุดซ้อน 220
พุดซ้อน 320
463582
464549
463505
463201
464506 อ.วรรณกมล
464481
461532
พุดซ้อน 320
พุดตาน24
464508
461733
46715
461791
464508
พุดตาน24
พุทธชาด56
463582
Lab 464414
Lab 464312
461170
Lab 464312
Lab 464403 s.001
Lab 464403 s.002
463544
พุทธชาด56
พุทธรักษา40
463582
464502
464583
464502
464504
Lab 464504
463505
พุทธรักษา40
สสี78
464414
464402
464446
464403
สสี78
ห้องสมุด 11
ห้องสมุด 11
ห้องสมุด 22
ห้องสมุด 22
ห้องสมุด 33
ห้องสมุด 33
เฟื่องฟ้า 19
เฟื่องฟ้า 19
เฟื่องฟ้า 28
เฟื่องฟ้า 28
เฟื่องฟ้า 37
เฟื่องฟ้า 37