ความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัย 12 แห่ง
 
สารจาก  รองศาสตราจารย์ ภญ.ดร.บังอร ศรีพานิชกุลชัย

         คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และประธานคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการศึกษาเภสัชศาสตร์ แห่งประเทศไทย(ศ.ศ.ภ.ท.)

        นับเป็นความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ที่ร่วมกันสร้างระบบสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม ทำให้เกิดการพัฒนาเชิงรุกในการประสานงานและครอบคลุมงานด้านการฝึกปฏิบัติงาน บริบาลเภสัชกรรมที่เป็นระบบเดียวกัน ซึ่งก่อให้เกิดภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ที่มีความเข้มแข็งและส่งผลให้การ ดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ของวิชาชีพเภสัชกรรม
         ขอขอบคุณสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และเครือข่ายเภสัชศาสตร์เพื่อการสร้างเสริมสุขภาพ(คภ.สสส.) ที่ให้การสนับสนุนในการจัดทำระบบสารสนเทศ การฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม และขอขอบคุณภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง ทุกท่านที่ช่วยกันลงความคิด ลงแรง ลงขัน และลงกำลังใจ ที่เต็มไปด้วยความมุ่งมั่น เพื่อประโยชน์อันจะเกิดกับวิชาชีพเภสัชกรรมอันเป็นที่รักของพวกเรา ในการพัฒนาวิชาชีพ นับเป็นก้าว สำคัญของกรอบการทำงานร่วมกันที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันและอนาคต การที่ทุกคนได้มีโอกาสคิดร่วมกันและมุ่งที่จะ ทำงานร่วมกัน ย่อมสร้างพลังแห่งความสามัคคีในการพัฒนาระบบฝึกปฏิบัติงานบริบาลเภสัชกรรม และวิชาชีพเภสัชกรรมอย่างเป็นรูปธรรม


คู่มือการใช้งานระบบ

อาจารย์มหาวิทยาลัย
อาจารย์แหล่งฝึก
เจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัย
นักศึกษา
Administratorจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
จำนวนผู้เข้าชมในวันนี้ 00001
จำนวนผู้เข้าชม 19692
ขณะนี้มีผู้เยี่ยมชม 1

 
© Copyright  2010. โดยความร่วมมือของภาคีเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย 12 แห่ง