การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

 
 
 
 
 
 

การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR