การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

CMU KM Day 2561

   

CMU-KM Day ประจำปี 2561

วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเกียรติเป็นในการเจ้าภาพร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะพยาบาลศาสตร์, สำนักบริการวิชาการ และสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโครงการ CMU-KM Day ประจำปี 2561 “พัฒนางานประจำนำสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข” ณ ห้องทองกวาว สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะฯ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “ค่านิยมคณะเภสัชศาสตร์” และนำเสนอผลงานในรูปแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ในหัวข้อ แนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของส่วนงาน และงานวิจัยเพื่อพัฒนางาน รวมจำนวน 6 ผลงาน ดังนี้.-

1. เรื่อง : กิจกรรม “Show and Share: Teaching Method”

    ผู้นำเสนอ นางสาว เสาวลักษณ์  ไชยเมฆา

2. เรื่อง : การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อแจ้งวิธีการวัดผล ประเมินผล และการพิจารณาเกรดด้วยแนวคิดลีน

     ผู้นำเสนอ นางสาว ณัฐพร อ๋องคณา

3. เรื่อง : การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จตัวชี้วัดของแผนกลยุทธ์ ตามเกณฑ์ EdPEx

    กรณีศึกษา : คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

    ผู้นำเสนอ นาย สุวัฒน์ งามดี และนางปิยพร  มานะกิจ

4.  เรื่อง : การจัดทำ พ.ต.ส. ออนไลน์

     ผู้นำเสนอ นางสาว กุสุมา ภาคภูมิ

5. เรื่อง : ระบบพิมพ์ใบสำคัญรับเงินออนไลน์

    ผู้นำเสนอ นางสาวพัชรรักษ์  ใจคำปิง

6. เรื่อง : PHARMACY E-BIL

    ผู้นำเสนอ นายฐปณวัชญ์  ปันแก้ว

หมายเหตุ : นายฐปณวัชญ์ ปันแก้ว บุคลากรสังกัดงานการเงิน การคลังและพัสดุ ในผลงาน "Pharmacy E-Bill” ได้รับรางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) ประเภทแนวปฏิบัติที่ดีในการจัดการความรู้ของ

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน

   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR