การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ศคภท. ประจำปี 2561

   

"งานดี มีสุข ในยุค 4.0" การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน

คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 6 – 8 มีนาคม 2562 ณ โรงแรม ลี การ์เดนส์ พลาซ่า หาดใหญ่ จ.สงขลา 

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR