การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ศคภท. ประจำปี 2560

   

การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุน คณะเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (ศคภท.) ประจำปี 2560

ระหว่างวันที่ 7-8 ธันวาคม 2560

ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ นครปฐม

คณะเภสัชศาสตร์ มช. ได่ส่งผลงาน นำเสนอ Poster Presentation และได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ 

1. Poster Presentation การพัฒนาระบบงาน สำนักงาน ผลงาน ปฎิทินการเดินทางไปราชการและการลาราชการของบุคลากร เจ้าของผลงาน คือ นางสาวกรรณิการ์ พงศ์นฤมิตร และภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ได้รับรางวัลที่ 2 (จากผลงานทั้งหมด 25 ผลงาน)
2. Poster Presentation การพัฒนาระบบงาน ห้องปฎิบัติงาน 
- ผลงาน สื่อเพื่อการเรียนรู้ การใช้อุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฎิบัติการในรูปแบบ infographic เจ้าของผลงาน นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ นางวรรณา กาบศรี นายประภาส ภูเวียง และนายสิทธา สภาวจิตร ได้รับรางวัลที่ 1
- ผลงาน โปรแกรมเบิกจ่ายสารเคมี เครื่องแก้วและเครื่องมือวิทยาศาสตร์ สำหรับห้องปฎิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เจ้าของผลงาน นายประภาส ภูเวียง นส.รสสุคนธ์ สุขสบาย นางสุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์ นางวรรณากาบศรี ได้รับรางวัลชมเชย (จากผลงานทั้งหมด 17 ผลงาน)

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน

   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR