การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ศคภท. ประจำปี 2556

   

โครงการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานเครือข่ายบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ”

ระหว่างวันที่ 1-4 ธันวาคม 2556

ณ โรงแรมท็อปแลนด์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานแบบ Poster Presentation “การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practice ในด้านการพัฒนางานสู่ความเป็นเลิศ” จำนวน 13 ผลงาน และได้รับรางวัล ดังนี้.-

  1. นางจารุณี  เกิดสวัสดิ์          ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2

ชื่อผลงาน “การใช้ Facebook ในการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ และรับสมัครอาสาสมัคร โครงการวิจัย”

  1. นายภัคพล  นันตาวิราช       ได้รับรางวัลชมเชย

ชื่อผลงาน “ระบบ CMU MIS และตารางติดตามการจัดกิจกรรมของนักศึกษา”

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน

   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR