การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

KM Day ประจำปี 2561

   

HAPPY DAY : HAPPY PHARMACY : HAPPY WORK LIFE

เมื่อวันพุธที่ 5 กันยายน เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

กิจกรรม HAPPY BRAIN : KM DAY โดยการนำเสนอผลงานจากการจัดการความรู้ของบุคลากรภายในคณะฯ มีการนำเสนอแบบ Oral จำนวน 9 ผลงาน และแบบโปสเตอร์ จำนวน 13 ผลงาน ในการนี้ ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา คณะบริหารธุรกิจ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการความรู้ของบุคลากร คณะบริหารธุรกิจ โดยใช้เครื่องมือ QCC และ KAIZEN และได้รับเกียรติจากคุณจักรภพ ธาตุสุวรรณ หัวหน้างานบริหารทั่วไป คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คุณธรรม และมีโปสเตอร์จากเครือข่ายหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ร่วมแสดง จำนวน 19 ผลงาน จากคณะบริหารธุรกิจ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย คณะพยาบาลศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ คณะวิจิตรศิลป์ คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำนักหอสมุด และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

กำหนดการ

กิจกรรม  HAPPY BRAIN  : KM DAY

เวลา 08.30 – 09.00 น.    ลงทะเบียน ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

เวลา 09.00 – 09.15 น.    กล่าวรายงาน  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ  ยศวิมลวัฒน์

                                                             รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์

                                      พิธีเปิด            โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์

                                                             คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เวลา 09.15 – 10.30 น.    นำเสนอกระบวนการการจัดการความรู้ของงานต่าง ๆ

                                      แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรในแต่ละหน่วยงาน

เวลา 10.30 – 11.00 น.    มอบรางวัลขอบคุณและชื่นชมยินดีแก่ผู้นำเสนอผลงาน/มอบของที่ระลึกและขอบคุณเครือข่ายฯ

เวลา 11.00 – 12.00 น.    เยี่ยมชมโปสเตอร์/นิทรรศการ

เวลา 12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวัน

กิจกรรม HAPPY BODY

เวลา  16.00 น.                ขอเชิญร่วมเดินออกกำลังกาย “ลั้นลารอบสวนสมุนไพร” 

                                      นำทีมโดย คณบดี Lead Team  Core Team 

                                      ณ  สวนสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์

กิจกรรม HAPPY RELAX

เวลา  17.00 น.                รับชมและรับฟัง “ดนตรี สร้างสุข” จาก ทีมคณาจารย์ และนักศึกษา 

         ณ โถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

*ผลงานตามไฟล์ดังแนบ และผลงานที่ได้นำเสนอในโครงการ CMU KM Day ได้นำมาเสนอในกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 โปสเตอร์นำเสนอผลงาน

   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR