การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา

   

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2555การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR