การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

สัมมนาประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม

   

สัมมนาประเมินหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อวิเคราะห์เนื้อหาและการจัดการเรียนการสอน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหา/อุปสรรคด้านการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา และปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน โดยภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR