การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ bedside teaching, การใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์

   

คณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนเชิญอาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. รองศาสตราจารย์ พญ.พรรณี              ศิริวรรธนาภา

2. รองศาสตราจารย์ พญ.สุปรียา             วงษ์ตระหง่าน

มาเป็นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี่ยนในหัวข้อ “bedside teaching, การใช้ผู้ป่วยจำลองในการเรียนการสอนและการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์” ให้กับคณาจารย์สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ในวันอังคารที่ 8 มกราคม 2556 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR