การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมประชุม/อบรม/สัมมนา

   

เมื่อวันที่ 6, 14, 19 มีนาคม และ 2 เมษายน  2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บุคลากรที่ได้เข้าร่วมประชุม / อบรม / สัมมนา สิ่งที่ได้เรียนรู้ การนำไปปรับใช้ในการทำงาน และประโยชน์ที่ได้รับจากการเข้าร่วม อาทิ หัวข้อสู่ความสำเร็จด้วยแนวคิดเชิงบวก, ทุนแห่งความสุข-เพื่อชีวิตที่สมดุล, จัดการกับเวลาอย่างไรให้ได้งาน เป็นต้น โดยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเวลา 11.30 - 13.30 น. เพื่อบุคลากรจะได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมร่วมกัน และสรุปสิ่งที่ได้จากการเข้าร่วมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้สนใจได้เรียนรู้ต่อไป


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR