การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2556

   

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมการประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ในวันที่ 29  มีนาคม 2556 ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรายงานผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและชี้แจงการดำเนินงานประจำปีของคณะฯ เพื่อให้บุคลากรและคณาจารย์ได้ทราบถึงผลการดำเนินงาน ที่ทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR