การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ผลงาน Show & Share 2012-1

   

 

           คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำเครื่องมือ “การจัดการความรู้” หรือ Knowledge Management (KM) มาใช้เพื่อพัฒนาองค์กร พัฒนาศักยภาพของคน พัฒนาประสิทธิภาพงาน และพัฒนาคุณภาพองค์กรเพื่อนำไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ คณะเภสัชศาสตร์ได้ใช้ “การจัดการความรู้” และให้ความสำคัญกับ “คนทำงาน” ดังกล่าว และจัดโครงการ PHAR Show & Share ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2552 และในปี พ.ศ. 2553 ครั้งนี้ถือเป็นการดำเนินการในครั้งที่ 3 ซึ่งการดำเนินการในปี พ.ศ.2555 (24 ส.ค.55) นี้

          คณะฯ ได้เชิญบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในตามโครงการอีกด้วย โดยมีการจัดแสดงผลการผลงานการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของบุคลากรจากคณะ/หน่วยงานของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อการบริหารจัดการ ด้านบริการนักศึกษาและการจัดการเรียนการสอน ด้านบริหารจัดการองค์การที่ดี ด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์เพื่อการพัฒนางาน ด้านการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย เป็นต้น

 

โดยมีวัตถุประสงค์

1. เพื่อผลักดันและส่งเสริมคณะเภสัชศาสตร์ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของ “คนทำงาน”

3. เพื่อให้โอกาส “คนทำงาน” ได้นำผลงานที่เกิดจากการจัดการความรู้ มาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

4. เพื่อสร้างเครือข่ายการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ

 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR