การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ผลงาน Show & Share 2010

   

 

          จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาพบว่ามีหน่วยงานต่างๆ ได้นำกระบวนการจัดการความรู้ไปพัฒนางาน พัฒนาคน อันมีแนวทางปฏิบัติที่ประสบความสำเร็จ และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน คณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดกิจกรรม Show & Share : การนำเสนอประสบการณ์ ครั้งที่ 2 ขึ้น เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553  เพื่อเปิดโอกาสให้แต่ละหน่วยงานได้นำผลงานที่ประสบความสำเร็จมาเผยแพร่และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน

                                 

โดยวัตถุประสงค์        

1. เพื่อจัดแสดงผลงานการปฏิบัติงานที่ประสบความสำเร็จของหน่วยงาน

2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความสำเร็จ ความภาคภูมิใจของหน่วยงาน

3. เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานได้นำเสนอผลงานที่ประสบความสำเร็จมานำเสนอการพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR