การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

ผลงาน Show & Share 2009

   

คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม KM Day ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2555 ขึ้น

มีการจัดแสดงผลการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่าย เวทีสัมมนาของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoPs)  สำหรับบุคลากรแต่ละสายงาน  และเรียนเชิญ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ จิตเจริญ  ไชยาคำ มาเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากร ทั้งนี้ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับได้รับความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจนและเป็นกำลังสำคัญในการนำข้อมูลไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และชักชวนบุคลากรในหน่วยงานต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ ต่อไป

โดยมีวัตถุประสงค์        

1. เพื่อสร้างความตระหนักในความสำคัญของการจัดการความรู้ให้แก่บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์

2. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในนโยบายการจัดการความรู้  แนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

3. เพื่อให้บุคลากรของคณะเภสัชศาสตร์ มีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้

4. เพื่อเป็นแนวทางที่จะพัฒนาไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้  (Leaning Organization) และเกิดชุมชนเครือข่ายนักปฏิบัติ  (Community of Practice : CoPs)

5. เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์และเครือข่ายอื่นๆ

 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR