การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

บอกเล่าเก้าสิบ...ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ

   

บอกเล่าเก้าสิบ...ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ  - หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ (ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์   จันทร์สกาว)

วัตถุประสงค์เพื่อการสื่อสารระหว่างผู้บริหารและคณาจารย์ ในวันอังคารที่ 14 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR