การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

   

โครงการฝึกทักษะภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เป็นกิจกรรมพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน

โดยเจ้าของภาษา Mrs. Elizabeth   Stutzman เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม - กันยายน 2555

แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ

1. บุคลากรสายวิชาการ เป้าหมาย : เพื่อให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และมีความพร้อมด้านการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อรองรับการเรียนการสอน

2. บุคลากรสายสนับสนุน เป้าหมาย : เพื่อให้มีความก้าวหน้าและพัฒนาทักษะในการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษ และบุคลากรสายสนับสนุนมีความพร้อมด้านความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษในการปฏิบัติงาน


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR