การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ : พัฒนาทักษะความรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบและการอยู่ร่วมกันในสังคมมหาวิทยาลัยให้บุคลากรทุกระดับอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง (โครงการเติมเต็ม KM เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และกระบวนการทำงาน ประจำปี 2555)

   

การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR