การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เสวนา หัวข้อ เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่

   

เสวนา หัวข้อ เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555 เวลา 07.45 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

ตั้งแต่วินาทีแรกที่ย่างก้าวเข้ามา ความสุขจะส่งผลให้เขาทุ่มเทความรู้ความสามารถปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์การ

บุคลากรใหม่ขององค์การใดๆ แม้จะมีความปีติยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการคัดเลือกจากองค์การแต่อาจจะไม่มีความสุขอย่างสมบูรณ์ หากตั้งแต่วินาทีแรกที่ย่างก้าวเข้าสู่องค์การต้องเผชิญกับข้อสงสัย ความไม่รู้ ไม่เข้าใจ การลองผิดการลองถูกและความพยายามประพฤติปฏิบัติเพื่อทดสอบข้อสงสัยโดยปราศจากการชี้แนะให้คำอธิบายจากองค์การ

ทั้งนี้ เพื่อการปรับตัวตามสัญชาตญาณ ภาวะดังกล่าวอาจสร้างประสบการณ์ ความทุกข์ใจ ความผิดหวัง และก่อให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดี จากความประทับใจที่ดีกลายเป็นความไม่สมหวังและส่งผลต่อการใช้ชีวิตและการปฏิบัติงานให้องค์การในระยะยาวต่อไป

กิจกรรมนี้จึงนับเป็นโอกาสดีที่จะช่วยให้บุคลากรใหม่มีแนวทางที่ถูกต้องในการปฏิบัติงาน และมีการติดต่อระหว่างกันอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการประสานงานที่ดีต่อการปฏิบัติงานต่อไป


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR