การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต

   

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 3 โดย ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์  ไชยสุต เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2554 เวลา 12.00 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ไชยวัฒน์  ไชยสุต ได้แนะนำหน่วยวิจัยฯ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์ของการทำงานวิจัย Process ของการทำงานวิจัยผลิตภัณฑ์สุขภาพ (น้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค) พร้อมยกตัวอย่างเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างง่าย


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR