การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เรียนรู้บ้านเรา ผ่านกระบวนการบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501)

   

เรียนรู้บ้านเรา ผ่านกระบวนการบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501) เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2554 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ โถงหน้างานบริหารทั่วไป

กิจกรรมเรียนรู้บ้านเรา ผ่านกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501) เป็นกิจกรรมที่เริ่มต้นจากกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501) ของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยการฝึกทักษะให้นักศึกษาฝึกหัดทำแผนที่เดินดินจากการสำรวจคณะเภสัชศาสตร์ ในเบื้องต้น ในรูปแผนที่ของคณะฯ ก่อนที่จะมีการเตรียมความพร้อมดำเนินกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน 

และคณะฯ เห็นว่าผลงานดังกล่าวควรนำมาต่อยอดเป็นกิจกรรม “เรียนรู้บ้านเรา ผ่านกระบวนวิชาบูรณาการบริบาลเภสัชกรรม (462501)” เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานที่ต่างๆ ภายในคณะ รวมถึงบริเวณรอบคณะฯ ส่งผลให้บุคลากรได้สำนึกรักในสถานที่ที่ทำงาน


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR