การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่

   

การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาบุคลิกภาพสู่การเป็นเลขานุการมืออาชีพยุคใหม่ วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เวลา 11.00 - 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

โดยคุณวัชรี   ดิษฐวุฒิ เลขานุการคณบดี ได้เป็นตัวแทนในการเข้าร่วมอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ ชีวิตและการพัฒนาคุณภาพงานสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการคณบดี ของทุกส่วนงานในสังกัดมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 21-22 สิงหาคม 2553  ณ โรงแรมระวี-วารี รีสอร์ทเชียงใหม่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้บริหารมหาวิทยาลัย นำความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อการทำงานร่วมกัน

และคณะฯ ได้จัดกิจกรรมนี้ขึ้นเพื่อเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำหรับบุคลากรที่ได้เข้าร่วมการประชุม / อบรม / สัมมนา จากสถาบันต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนั้น มาถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคลากรในคณะต่อไป


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR