การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา Bahasa Indonesia

   

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา : Bahasa Indonesia 

ภาษาอินโดนีเซีย หรือ บาฮาซาอินโดนีเซีย คือ ภาษามลายูที่ใช้เป็นภาษาประจำชาติและภาษาราชการของประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะฯ เห็นว่าเป็นภาษาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์สำหรับบุคลากรและผู้สนใจในการเตรียมพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จึงได้จัดเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา : Bahasa Indonesia ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน

โดย Ms.Natasha  Chrishani (Sasha) ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรภาษาบาฮาซ่า (อินโดนีเซีย) เบื้องต้น ให้กับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ จำนวน 10 ครั้ง (วันที่ 9,16,23 ก.พ.55 / 1,22,29 มี.ค.55 / 5,19,26 เม.ย.55 / 10 พ.ค.55) ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR