การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555

   

การประชุมประจำปี และผู้บริหารพบบุคลากรและคณาจารย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ 

เพื่อให้บุคลากรทุกระดับในคณะจะได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล ได้ทบทวนและวิเคราะห์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาตน พัฒนางาน พัฒนาองค์กร เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

รวมถึงจัดให้มีการบรรยาย หัวข้อ “Asean-Harmonization” โดย คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รองศาสตราจารย์ ทพ.ทองนารถ  คำใจ) เพื่อสร้างความตื่นตัวและให้ความรู้กับบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้ตระหนักถึงโอกาสและเสริมสร้างความเข้มแข็งในวิชาชีพในการแข่งขันในอนาคตต่อไป


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR