การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document

โครงการศึกษาดูงาน

 

KM Day คณะเภสัชศาสตร์

 
 

CMU KM Day

 
 
 

การประชุมวิชาการศูนย์ประสานงานเครือข่ายบุคลากรสายสนับสนุนคณะเภสัชศาสตร์ (ศคภท.)

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านพัฒนากระบวนการทำงาน

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอน

 
 
 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัย

 
 
 
 
 
 
 

Show & Share : การแสดงความสำเร็จและความภาคภูมิใจของบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการ

 
 
 
 

รายงานการประชุม

 
 
 
 

แผนการดำเนินงานโครงการคณะเภสัชศาสตร์

 
 
 
 
 
 

โครงการเติมเต็ม KM เกี่ยวกับการเรียนการสอน การวิจัย และกระบวนการทำงาน

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR