การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

สัมมนาบุคลากร ประจำปี 2557 วันที่ 11-12 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์

   

รายละเอียด :

    บุคลากรหน่วยงานสนับสนุนถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาองค์กร เป็นหนึ่งในการขับเคลื่อนให้คณะฯ เคลื่อนไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นการพัฒนาบุคลากรหน่วยงานสนับสนุน จึงเป็นกลไกสำคัญที่จะเข้าไปขับเคลื่อนการดำเนินงานตามภารกิจของคณะฯ ให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่เป้าหมายรวมถึงบุคลากรหน่วยงานสนับสนุนจึงจำเป็นต้องเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น การพัฒนาบุคลากรยังเป็นการสร้างทัศนคติเชิงบวกที่จะส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กร ในขณะเดียวกัน ก็ทำให้เกิดความรัก ความสามัคคีและช่วยเหลือร่วมมือกันอีกด้วย

    ดังนั้น  การจัดสัมมนาฯ ในครั้งนี้ จึงนับเป็นโอกาสดีที่บุคลากรในคณะจะได้มีโอกาสได้รับทราบข้อมูล ได้ทบทวนและวิเคราะห์ ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาตน พัฒนางานเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาความสามารถในการทำงานร่วมกันของบุคลากรให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

2. เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น

3. เพื่อให้บุคลากรมีความพึงพอใจในงานที่ทำและมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

วันที่ 11 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์

วิทยากร

1. ภก.ทวีศักดิ์  สีทองสุรภณา

2. รศ.ดร.อาวรณ์  โอภาสพัฒนกิจ

3. อ.ดร.ธัญญานุภาพ  อานันทนะ

วันที่ 12 มิถุนายน 2557 ณ คณะเภสัชศาสตร์

วิทยากร

1. คุณปริทัศน์  ชัยเจริญวรรณ

2. ทีม Building


   

    การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR