การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ

   

กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากคณาจารย์ผู้เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2555

 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR