การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและอาจารย์น้องใหม่ (อบรมเกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ)

   

เมื่ิิอวันทีี่ 2 ตุลาคม 2555 คณะได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้บริหารและอาจารย์น้องใหม่โดยมีประเด็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้

- การขอรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน ห้องเรียน อุปกรณ์การสนับสนุนต่างๆ ที่คิดว่าจำเป็น ซึ่งจะได้นำข้อมูลไปปรับใช้ในภาคเรียนได้ทัน

- หารือเกี่ยวกับการเตรียมตัว วางแผนเืพื่อเตรียมความพร้อมในการขอตำแหน่งทางวิชาการเพื่อความก้าวหน้า

- รายละเอียดเกี่ยวกับการเป็นอาจารย์ในบัณฑิตศึกษา การรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR