การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ

   

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2556 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรสายวิชาการมีความพร้อมที่จะทำผลงานทางวิชาการเพื่อเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการระดับต้น และระดับที่สูงขึ้น และมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเตรียมทำผลงานทางวิชาการให้ได้ถูกต้องตามระเบียบ  ข้อบังคับ ประกาศ (ก.พ.อ.)


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR