การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

บอกเล่าเก้าสิบ...การพัฒนาหลักสูตรเพื่อรองรับ AEC

   

บอกเล่าเก้าสิบ...ความเป็นไปได้ของหลักสูตร  (Bi-lingual)-เพื่อรองรับ AEC โดยคณบดี / รองคณบดีฝ่ายวิชาการ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ

วัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าของการดำเนินการ  ในวันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม 2555 ระหว่างเวลา 11.30 – 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR