การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การบรรยายและให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง Asean Economic Community (AEC)

   

การบรรยายและให้ข้อคิดเห็นในเรื่อง Asean Economic Community (AEC)

เมื่อวันที่ 19  มิถุนายน  2555  เวลา 10.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุม 2  อาคารเฉลิมพระเกียรติ ฯ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อรสา   โฆวินทะ เป็นวิทยากรให้การบรรยายในเรื่องดังกล่าว ให้กับผู้บริหารคณะฯ เลขานุการคณะเภสัชศาสตร์ หัวหน้างาน คณาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง จำนวน 35 คน

 

 

 

 


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR