การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

การพัฒนาตัวเอง (Self Development) : จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง

   

คณะเภสัชศาสคร์ ได้รับเกียรติ จาก รองศาสตราจารย์ ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายหัวข้อ  การพัฒนาตัวเอง (Self Development) : จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเรียนรู้ วิธีที่ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5 อาคาร 3


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR