การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แผนปฏิบัติการของกลยุทธ์ : การสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และพัฒนาพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง (โครงการการจัดการความรู้ด้านบริหารจัดการ ประจำปี 2554)

   

การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR