การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 4 โดย อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม

   

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 4 โดย อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา  สุวรรณพรหม เมื่อวันที่ 26  มกราคม  2555 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ หน้าห้องพักอาจารย์ ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

อาจารย์ ดร.ภญ.พักตร์วิภา   สุวรรณพรหม พร้อมคณะฯ แนะนำศูนย์วิจัยและพัฒนาระบบยาชุมชน (ศวพช.) และแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์การจัดการงานวิจัยชุมชนร่วมกับคณาจารย์และบุคลากร


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR