การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ

   

Research Center Open House : เปิดบ้านวิจัย ครั้งที่ 1 โดย รศ.ดร.ภญ.ศิริพร  โอโกโนกิ เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554 เวลา 12.00 - 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ของการทำงานวิจัย ผลงานที่ทำสำเร็จ Process ของการทำงานวิจัย พร้อมยกตัวอย่างเส้นทางสู่ความสำเร็จอย่างง่าย โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริพร  โอโกโนกิ  หัวหน้าโครงการวิจัย RESEARCH AND DEVELOPMENT OF DRUGS AND PRODUCTS FROM BIORESOURCES


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR