การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากวันวานถึงวันเกษียณอายุราชการ จากบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2554

   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ประสบการณ์จากวันวานถึงวันเกษียณอายุราชการ จากบุคลากรสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2554 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 เวลา 09.00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

โดยเรียนเชิญบุคลากรสายสนับสนุนที่เกษียนอายุราชการในปีงบประมาณ 2554 จำนวน 5 ท่าน คือ คุณพิสมัย   ห่านแก้ว, คุณสุนทร   อุ่นเมือง, คุณสมศักดิ์   ทาใจ, คุณขจร    ข่าเหล็ก, คุณสุวัชรา   จุ่นพิจารณ์

มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับแนวปฏิบัติ ประสบการณ์ ข้อคิดที่เป็นประโยชน์ต่อประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ให้กับบุคลากรได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR