การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

เสวนา หัวข้อ เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่

   

เสวนา หัวข้อ เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2554 เวลา 13.00 – 16.30 น. ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยมุ่งหมายให้บุคลากรใหม่ของคณะ ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้างการบริหาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ  กฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และบริการต่าง ๆ ที่พึงได้รับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานรวมถึงการเรียนรู้ในการประพฤติตนและปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ เพื่อให้เกิดความสุขในการเข้ามาอยู่และใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานในองค์กร อันจะส่งผลให้ปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล เป็นไปตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ต่อไป

และรับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.นิพนธ์   ตุวานนท์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาร่วมเสวนา ในเรื่อง “บทบาทภาระหน้าที่ และการมีจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่” เพื่อให้บุคลากรใหม่ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ และมีจิตสำนึก ในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR