การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
 

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม Mixed-Thai Canadian

   

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรม หัวข้อ “Mixed-Thai-Canadian” by Ms.Alexandra  Rioux From Quebec Canada เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร ผ่านการเรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศแคนาดา


   


การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
Untitled Document
  © 2012 การพัฒนาบุคลากรและการจัดการความรู้  คณะเภสัชศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
HOME   |  NEWS   |  ABOUT US   |   ADMINISTRATOR