แนะนำเครื่องมือ


 
ชื่อ

ผลิตภัณฑ์
รุ่น
ประเทศ
สถานที่ตั้ง
หมายเลข
รายละเอียด
balance
เครื่องชั่ง
Precisa
XT220A
Switzerland
ห้องเครื่องมือกลาง1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภ.6670-002-001(13/45)3

เครื่อง balance เป็นเครื่องมือที่ใช้ชั่งหาน้ำหนักวัสดุซึ่งอาจเป็น ของแข็งหรือของเหลวที่บรรจุอยู่ในภาชนะที่มิดชิด โดยสามารถ ทำการชั่งได้หลายประเภท เช่น น้ำหนักสัตว์ นับจำนวนตัวอย่าง ความหนา แน่นของสารโดยสามารถทำการชั่งน้ำหนักในช่วง ระหว่าง 0.01-220 กรัม ได้
       
 
ชื่อ

ผลิตภัณฑ์
รุ่น
ประเทศ
สถานที่ตั้ง
หมายเลข
รายละเอียด
Centrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอน
Sigma
Sigma2-6
Germany
ห้องเครื่องมือกลาง1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภ.6640-070-001(25/45)2
เครื่อง Centrifuge เป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตกตะกอนตัวอย่าง โดย สามารถกำหนดความเร็วรอบในการหมุนได้ตั้งแต่ 0-4000 rpm ขึ้นอยู่กับชนิดของ rotor ซึ่งทางหน่วยบริการเครื่องมือ กลางมี rotor ชนิด 4000 rpm ไว้บริการ
       
 
ชื่อ

ผลิตภัณฑ์
รุ่น
ประเทศ
สถานที่ตั้ง
หมายเลข
รายละเอียด

Refrigerated Micro Centrifuge
เครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนความเร็วสูง
(ควบคุมอุณหภูมิได้)
ฺBeckman
Avanti30
๊USA
ห้องเครื่องมือกลาง 1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภ.6630-023-001(38/37)
เครื่อง Refrigerated Micro Centrifuge เป็นเครื่องมือที่ใช้ สำหรับตกตะกอนตัวอย่าง โดยสามารถกำหนดความเร็วรอบในการ หมุนได้ตั้งแต่ 0-30000 rpm ขึ้นอยู่กับชนิดของ rotor ซึ่งทาง หน่วยบริการเครื่องมือกลางมี rotor 3 ชนิดคือ 10000 , 16500 และ 26000 rpm และสามารถควบคุมอุณหภูมิได้ระหว่าง -20-40C

 

       
 
ชื่อ

ผลิตภัณฑ์
รุ่น
ประเทศ
สถานที่ตั้ง
หมายเลข
รายละเอียด
pH meter
เครื่องวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง
Inolab
pH Level2
Germany
ห้องเครื่องมือกลาง1 ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ภ.6630-018-001(14/45)3
เครื่อง pH meter เป็นเครื่องมือที่ใ่ช้วัดค่าความเป็นกรด-ด่างของ สารละลาย โดยลักษณะเฉพาะของเครื่องนี้จะมี AR mode ซึ่งช่วย ในการวัดค่า pH เฉลี่ย ทำให้ค่าที่วัดได้มีีความถูกต้อง มากขึ้น
หน่วยบริการเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-944398 , 944346