******************************************การบริการของหน่วยบริการเครื่องมือกลาง
ดีมาก
ปานกลาง
เฉยๆ

ควรปรับปรุง
[สรุปผลสำรวจ] [แบบสอบถาม]
 
กระทรวงสาธารณสุข
สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
กระทรวงสาธารณสุข
หน่วยบริการเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-944398 , 053-944346