แ บ บ ส อ บ ถ า ม ค ว า ม คิ ด เ ห็ น ต่ อ ก า ร รั บ บ ริ ก า ร
ห น่ ว ย บ ริ ก า ร เ ค รื่ อ ง มื อ ก ล า ง

คำชี้แจง : โปรดทำเครื่องหมายลงใน ตามสภาพความเป็นจริง
[ตอนที่ 1] ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม
อาจารย์
นักศึกษาปริญญาตรี
นักศึกษาปริญญาโท
นักศึกษาปริญญาเอก
ผู้ช่วยวิจัย
เจ้าหน้าที่
[ตอนที่ 2] การให้บริการจองเครื่องมือ
รายการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
[1] ความรวดเร็วในการติดต่อใช้งาน

[2] การให้บริการสะดวก ไม่ซับซ้อน ไม่ยุ่งยาก

[3] การให้บริการของเจ้าหน้าที่
[4] การให้คำแนะนำ/คำปรึกษาของเจ้าหน้าที่
[5] เกิดปัญหาขณะจองเครื่องมือ
[6] การแก้ไขปัญหาในการจองเครื่องมือ
[ตอนที่ 3] การใช้งานเครื่องมือ
รายการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
[1] ใช้งานได้ง่าย ถูกต้องตาม SOP หรือคู่มือ

[2] ประสิทธิภาพของเครื่องมือ

[3] ปัญหาที่เกิดขณะใช้งาน
[4] การแก้ไขปัญหาที่เกิดของเจ้าหน้าที่
[5] จำนวนของเครื่องมือที่เพียงพอต่อการใช้งาน
[ตอนที่ 4] website
รายการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
[1] รูปแบบสะดุดตา ง่ายต่อการสืบค้นข้อมูล

[2] ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือถูกต้องครบถ้วน

[ตอนที่ 5] คู่มือมาตรฐานปฏิบัติ (SOP)
รายการ
ระดับความคิดเห็น/ความพึงพอใจเห็น
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
[1] เนื้อหา ข้อมูลครบถ้วน
[2] อ่านแล้วเข้าใจง่าย ไม่สัีบสน ตรงกับที่ใช้งานจริง

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ทำแบบสอบถามความคิดเห็นต่อการรับบริการของหน่วยบริการเครื่องมือกลาง

 

 

 

หน่วยบริการเครื่องมือกลาง คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ 053-944398 , 944346