ภาพรวมนักศึกษาบัณฑิตปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 101 คน
นักศึกษาปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 61 คน
นักศึกษา(ชาย) 11 คน
นักศึกษา(หญิง) 50 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 25 คน
เภสัชกรรมคลินิก 13 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 12 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 11 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2559 21 คน
2558 13 คน
2557 18 คน
2556 3 คน
2555 3 คน
2554 3 คน
 
นักศึกษาปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 40 คน
นักศึกษา(ชาย) 9 คน
นักศึกษา(หญิง) 31 คน
 
แยกตามสาขา
 
เภสัชศาสตร์ 40 คน
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2559 14 คน
2558 8 คน
2557 7 คน
2556 6 คน
2555 1 คน
2553 2 คน
2552 2 คน
 

 ภาพรวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 239 คน
ระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 166 คน
นักศึกษา(ชาย) 30 คน
นักศึกษา(หญิง) 136 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 28 คน
เภสัชกรรมคลินิก 38 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 100 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2559 15 คน
2558 14 คน
2557 13 คน
2556 11 คน
2555 19 คน
2554 25 คน
2553 10 คน
2552 9 คน
2551 10 คน
 
ระดับปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 73 คน
นักศึกษา(ชาย) 25 คน
นักศึกษา(หญิง) 48 คน
 
แยกตามสาขา
 
เภสัชศาสตร์ 73 คน
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2560 2 คน
2559 7 คน
2558 6 คน
2557 5 คน
2556 11 คน
2555 15 คน
2554 9 คน
2553 11 คน
2552 3 คน
2551 2 คน