ภาพรวมนักศึกษาบัณฑิตปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 110 คน
นักศึกษาปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 68 คน
นักศึกษา(ชาย) 12 คน
นักศึกษา(หญิง) 56 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 28 คน
เภสัชกรรมคลินิก 11 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 12 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 17 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2560 21 คน
2559 19 คน
2558 10 คน
2557 15 คน
2556 2 คน
2554 1 คน
 
นักศึกษาปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 42 คน
นักศึกษา(ชาย) 12 คน
นักศึกษา(หญิง) 30 คน
 
แยกตามสาขา
 
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2560 7 คน
2559 13 คน
2558 8 คน
2557 7 คน
2556 5 คน
2555 1 คน
2553 1 คน
 

 ภาพรวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 254 คน
ระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 177 คน
นักศึกษา(ชาย) 32 คน
นักศึกษา(หญิง) 145 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 34 คน
เภสัชกรรมคลินิก 40 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 103 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 0 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2561 7 คน
2560 4 คน
2559 15 คน
2558 14 คน
2557 13 คน
2556 11 คน
2555 19 คน
2554 25 คน
2553 10 คน
2552 9 คน
 
ระดับปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 77 คน
นักศึกษา(ชาย) 26 คน
นักศึกษา(หญิง) 51 คน
 
แยกตามสาขา
 
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2561 1 คน
2560 5 คน
2559 7 คน
2558 6 คน
2557 5 คน
2556 11 คน
2555 15 คน
2554 9 คน
2553 11 คน
2552 3 คน