ภาพรวมนักศึกษาบัณฑิตปัจจุบัน

จำนวนนักศึกษาทั้งหมด 118 คน
นักศึกษาปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 68 คน
นักศึกษา(ชาย) 11 คน
นักศึกษา(หญิง) 57 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 33 คน
เภสัชกรรมคลินิก 11 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 10 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 14 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2561 18 คน
2560 18 คน
2559 17 คน
2558 4 คน
2557 10 คน
2556 1 คน
 
นักศึกษาปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 50 คน
นักศึกษา(ชาย) 15 คน
นักศึกษา(หญิง) 35 คน
 
แยกตามสาขา
 
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2561 12 คน
2560 7 คน
2559 13 คน
2558 6 คน
2557 7 คน
2556 5 คน
 

 ภาพรวมนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา

จำนวนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทั้งหมด 272 คน
ระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษา 192 คน
นักศึกษา(ชาย) 38 คน
นักศึกษา(หญิง) 154 คน
 
แยกตามสาขา
 
การจัดการเภสัชกรรม 38 คน
เภสัชกรรมคลินิก 42 คน
วิทยาศาสตร์เภสัชกรรม 109 คน
วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง 3 คน
 
แยกตามปีการศึกษา
 
2561 22 คน
2560 4 คน
2559 15 คน
2558 14 คน
2557 13 คน
2556 11 คน
2555 19 คน
2554 25 คน
2553 10 คน
 
ระดับปริญญาเอก
จำนวนนักศึกษา 80 คน
นักศึกษา(ชาย) 26 คน
นักศึกษา(หญิง) 54 คน
 
แยกตามสาขา
 
 
แยกตามปีการศีกษา
 
2561 4 คน
2560 5 คน
2559 7 คน
2558 6 คน
2557 5 คน
2556 11 คน
2555 15 คน
2554 9 คน
2553 11 คน