Pharmacy CMU Alumni

หน้าแรก


มุมชมรมเภสัชบัณฑิต
    - ประธานแถลง
    - คณะกรรมการ
    - รายงานการประชุม
    - เว็บไซต์ชมรม

มุมพบปะสังสรรค์
    - กระดานข่าว
    - Photo Gallery
    - เพลง มช./เภสัชฯ
    - ติดต่อผู้ดูแล

มุมศิษย์เก่า
    - ลงทะเบียนใหม่
    - ปรับปรุงข้อมูล
    - ค้นหาข้อมูล
    - ทำเนียบรุ่น
    - รายชื่อทั้งหมด
    - สำหรับผู้ดูแล


Web รุ่นต่างๆ

    - รุ่นที่ 29
    - รุ่นที่ 31
    - รุ่นที่ 32
    - รุ่นที่ 33
    - รุ่นที่ 36


ยินดีต้อนรับศิษย์เก่า ชาวเขียวมะกอกทุกท่านครับ

       เวบนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อให้ศิษย์เก่ารุ่นต่างๆ ได้ใช้เป็นที่พบปะสังสรรค์กัน (สามารถร่วมแจมข้ามรุ่นกันได้เต็มที่นะครับ) รวมทั้งเป็นช่องทางในการติดต่อกับทางคณะฯด้วยครับ

      ศิษย์เก่าท่านใด ที่ยังไม่ได้แจ้งรายละเอียดที่ทำงาน/ติดต่อ โดยเฉพาะรุ่นที่เพิ่งจบใหม่ กรุณาแจ้งข้อมูลผ่านทางเมนูลงทะเบียนใหม่ด้วยนะครับ
ส่วนศิษย์เก่าที่มีข้อมูลเดิมอยู่แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใหม่ ขอให้แจ้งผ่านทางเมนูปรับปรุงข้อมูลด้วยนะครับ เพื่อที่ทางคณะฯ จะได้ทราบที่อยู่ล่าสุดของศิษย์เก่าทุกๆท่าน เพื่อที่จะสามารถติดต่อกันได้นะครับ

      หากมีข้อเสนอแนะประการใด ก็สามารถแนะนำไว้ที่กระดานข่าวได้นะครับ

\"\" \"\"
 
ข่าวชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
\"\"   \"\"


Update ที่อยู่ศิษย์เก่า

ขอความร่วมมือศิษย์เก่าช่วย update ข้อมูลที่อยู่
โดยสามารถ Load ไฟล์ข้อมูลศิษย์เก่า (excel file) แต่ละรุ่น [ ได้ที่นี่ ]


Web Links

คณะเภสัชศาสตร์
    - มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
    - จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - มหาวิทยาลัยมหิดล
    - มหาวิทยาลัยขอนแก่น
    - มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
    - มหาวิทยาลัยศิลปากร
    - มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
    - มหาวิทยาลัยนเรศวร
    - มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
    - มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
    - มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
    - มหาวิทยาลัยรังสิต

องค์กรวิชาชีพ
    - สภาเภสัชกรรม
    - เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
    - สมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล (ประเทศไทย)
    - สมาคมเภสัชกรรมชุมชน (ประเทศไทย)

    - แพทยสภา
    - ทันตแพทยสภา
    - สภาการพยาบาล
    - สภาเทคนิคการแพทย์

การศึกษาต่อเนื่อง
    - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทางเภสัชศาสตร์
    - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ของแพทย์
    - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ของทันตแพทย์
    - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง สาขาพยาบาลศาสตร์
    - ศูนย์การศึกษาต่อเนื่อง ทางเทคนิคการแพทย์

หน่วยงานทางด้านยาและสุขภาพ
    - กระทรวงสาธารณสุข
    - สำนักงานคณะกรรมการ อาหารและยา (อย.)
    - องค์การเภสัชกรรม
    - กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.สุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทร. (66) 053-944342-3 Fax. (66) 053-222741